MERGE

鞘師里保 "UNISON"


CREDIT

Lyrics by KAMIKAORU, Riho Sayashi
Music by Nanami, ViiiV
Track Produced by Nanami

WE THE ONES

鞘師里保 "UNISON"


CREDIT

Lyrics by ViiiV, KAMIKAORU, Riho Sayashi
Music by Nanami, ViiiV
Track Produced by Nanami

DOOM PA

鞘師里保 "UNISON"


CREDIT

Lyrics by KAMIKAORU, ViiiV, Riho Sayashi
Music by Nanami, ViiiV
Track Produced by Nanami